61 286 25 20  
gokkrzykosy@interia.pl

63-024 Krzykosy
ul. Głowna 27

Krystian
Odsłony: 2886

Szkic historyczny Koła Śpiewu "Głos z nad Warty" w Sulęcinku

LOGO glos2b

Dyrygent mgr. Kazimerz Trzeciak

Koło Śpiewu „Głos z nad Warty" w Sulęcinku powstało w dniu 8 października 1922 roku kiedy to z inicjatywy rodzin: 

          Szelejewskich, Reimanów, Litków i Dutkiewiczów odbyło się zebranie wstępne. Ramy organi-zacyjne i pełną nazwę (istniejącą do dziś) przyjęto na następnym zebraniu w dniu 15 października 1922r. Celem założenia chóru było krzewienie pieśni rodzimej. W okresie międzywojennym Koło było bardzo aktywną organizacją na terenie Sulęcinka. W 1934 roku zakupiony został sztandar, istniejący do dnia dzisiej-szego – gruntownie odnowiony w 2007 roku. Brał on udział we wszystkich zjazdach i uroczystościach a także odprowadzał Członków Koła w ich ostatniej drodze.
          Podczas okupacji działalność Koła zostaje zawieszona, a dzięki poświęceniu kilku Członków przechowana zostaje dokumentacja Koła i sztandar. Po wojnie zajęcia zostały wznowione ze zdwojoną siłą pod kierunkiem druha Staśkowiaka (Kierownika tutejszej Szkoły). W tym okresie działalność Koła Śpiewu zostaje rozsze-rzona o grupę taneczną i zespół sceniczny. Za uzyskane z licznych występów środki pieniężne Członkowie Koła kupują barak, z którego w niedługim czasie budują w czynie społecznym Salę Wiejską, przemianowaną w krótce na Dom Śpiewaczy. W pełnym rozkwicie i przy wysokim poziomie artystycznym odbywa się Jubileusz 25-lecia istnienia Koła. Okres stalinowski przerywa pracę Koła Śpiewu do 1957 roku, kiedy to Koło reaktywuje się pod kierunkiem druha Wojciecha Borowczyka z Solca. W 1961 roku dyrygenturę Chóru przejął druh mgr Kazimierz Trzeciak, który pracuje z zespołem po dzień dzisiejszy, czyli już 52 lata. Lata 1957 -1970 to okres dużej aktywności i wysokiego poziomu artystycznego, co pozwala na:

   - uzyskanie II kategorii przez Chór,
   - nagranie dla Polskiego Radia,
   - udział w eliminacjach o „Laur XX-lecia" i zakwalifikowanie się do finału tego przeglądu,
   - udział w Turnieju Miast „Środa – Jarocin" i uzyskanie decydującego punktu dla Środy Wlkp.
   - uzyskanie nagrody Związku Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych (dyplom i puchar),
   - udział z pełnym koncertem w obchodach 700 – lecia Środy Wlkp.
           Niestety po roku 1972 nastąpiła stagnacja w pracy Koła Śpiewu. Niska frekwencja, odejście młodzieży po-dejmującej naukę i pracę poza Sulęcinkiem, spowodowały brak możliwości przygotowania utworów wielo-głosowych. Nie mniej Koło nie przerwało działalności, dostosowując program do liczebności i możliwości Zespołu. Przełom nastąpił w roku 1980, kiedy to z okazji Jubileuszu 20 – lecia pracy druha dyrygenta Kazimierza Trzeciaka, Zespół wystawił „Wesele Wielkopolskie". Program ten spowodował ożywienie działal-ności Chóru. Kolejne etapy pracy Koła Śpiewu odmierzają kolejne jubileusze Jego istnienia (60 lecie, 65 lecie, 70 lecie, 75 lecie, 80 lecie, 85 lecie i 90 lecie) oraz jubileusze pracy artystycznej z Zespołem druha Dyrygenta (szczególnie 40 lecie i 50 lecie połączone z 80 rocznicą urodzin). Ostatnie kilkanaście lat to ustabilizowany okres pracy Chóru przy ścisłej współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Krzykosach, który stanowi główne źródło wsparcia materialnego i organizacyjnego. Poważny problem to kwestia starzenia się Zespołu z powodu braku napływu młodzieży do Chóru. Repertuar Chóru jest zróżnicowany i obejmuje zarówno utwory wielogłosowe z tradycyjnego repertuaru chóralnego jak i pieśni ludowe, dożynkowe, patriotyczne, towarzyskie, dożynkowe czy kolędy, w zależności od potrzeb.
Koło Śpiewu dysponuje także bogatą dokumentacją pisaną i fotograficzną. Jest wśród niej prawie komplet protokolarzy z całego okresu działalności Koła Śpiewu, w tym protokolarz obejmujący pierwsze Zebrania Koła Śpiewu z lat 1922 i 1923.

Zarząd Koła Śpiewu "Głos z nad Warty":

  • Bajer Jadwiga - Prezes
  • Grochowski Michał - V-ce prezes i sekretarz
  • Romanowska Mariola - Skarbnik
  • Czesław Cukrowski  - Chorąży
  • Narolska Irena - Gospodarz
  • Trzeciak Maria - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Krobska Barbara - Członek Komisji Rewizyjnej
  • Reimann Elżbieta - Członek Komisji Rewizyjnej